home

Doelstellingen

De Vereniging van Bedrijven heeft ten doel de gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen, in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

  • het scheppen en in stand houden van een centrale instantie om de hierboven genoemde belangen tot uiting te brengen.
  • Het houden van vergaderingen
  • Het voeren van propaganda
  • Het geven van inlichtingen
  • Het zo nodig vestigen van een bureau voor het secretariaat
  • Het opsporen en toepassen van andere middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en rechtspersonen, die gevestigd zijn te Makkum en omstreken en een bedrijf (of meer bedrijven) uitoefenen te Makkum en omstreken. Mits het bedrijf industrieel werkzaam is, dan wel kan worden aangemerkt als stuwend dienstverlenend –, of stuwend ambachtelijk- of stuwend toeristisch/recreatief bedrijf. Bedrijven die uitsluitend de detailhandel uitoefenen kunnen geen lid zijn.

Activiteiten

Activiteiten Vereniging van Bedrijven Makkum e.o.

  • Algemene ledenvergadering
  • Nieuwjaarsreceptie (samen met Ondernemersvereniging Makkum)
  • Netwerkbijeenkomsten zoals bedrijfsbezoeken en jaarlijkse BBQ.
  • Informatieve bijeenkomsten

Binnenkort wordt deze website vernieuwd